Old & Antiques, KILIM KARABAK

KILIM KARABAK
4172751
340 x 160 cm (11.15 × 5.25 ft)
KILIM KARABAK
4169359
400 x 150 cm (13.12 × 4.92 ft)
KILIM KARABAK
4169357
340 x 136 cm (11.15 × 4.46 ft)
KILIM KARABAK
4152212
312 x 246 cm (10.24 × 8.07 ft)